Depotopgave - Kempen & Co
Depotopgave
 

Depotopgave: Vragen en antwoorden

Vragen

  1. Eerst ontvang ik een depotopgave en daarna een jaaroverzicht. Waar dienen deze overzichten voor?  
  2. Op het jaaroverzicht staan enkele fondsen waarvan de koersen afwijken van de depotopgave. Waarom is dat? 
  3. De aantallen aandelen, obligaties of financiële instrumenten volgens mijn fiscale jaaropgave wijken af van de depotopgave. Hoe kan dat? 
  4. Ik ben een cliënt van Van Lanschot Private Office en ontvang een vermogensbeheerrapportage. De koersinformatie volgens de vermogensbeheerrapportage wijkt af van de depotopgave en het jaaroverzicht. Klopt dit wel? 
  5. Op mijn depotopgave staat in de omschrijving een ander rentepercentage van mijn floating rate note dan ik zou verwachten. Hoe kan dat?  
  6. Tot wie kan ik mij richten met vragen die niet in bovenstaande Q&A zijn opgenomen? 

  7.  

Antwoorden

Ad 1. Eerst ontvang ik een depotopgave en daarna een financieel (jaar)overzicht. Waar dienen deze overzichten voor? 
De depotopgave heeft primair tot doel om u te informeren over het aantal aandelen, obligaties en financiële instrumenten in uw portefeuille. De bijgevoegde koersinformatie is informatief.
Voor rechtspersonen is het goed om te weten dat de effecten ‘book dated’ zijn en de depotopgave voor de jaarafsluiting kan worden gebruikt.
Het financieel (jaar)overzicht heeft als doel om de (zo betrouwbaar mogelijke) waarde van uw portefeuille weer te geven voor uw aangifte bij de Belastingdienst.

Indien de aantallen op uw depotopgave niet overeenstemmen met eerdere dagafschriften of andere bescheiden, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk te reageren zodat wij kunnen onderzoeken waardoor het verschil is ontstaan. Op de opgaven staat het adres van de Interne Accountantsdienst. Zij stellen een nader onderzoek in om na te gaan of er sprake is van een verschil.

 

Ad 2. Op het financieel jaaroverzicht staan enkele fondsen waarvan de koersen afwijken van de depotopgave. Waarom is dat?
In principe mogen de koersen niet afwijken. In uitzonderingsgevallen wijken de koersen op het financieel jaaroverzicht af van de depotopgave, omdat het financieel jaaroverzicht is samengesteld op basis van actuelere of meer betrouwbare koersinformatie.

Op de depotopgave staat het aantal aandelen, obligaties en financiële instrumenten vermeld met daarbij een koers. Hoewel de koersen met zorg zijn ingevoerd in de bancaire systemen, zijn ze voor het doel van de depotopgave indicatief (zie antwoord op vraag 1).

Bij de depotopgave is een reactietermijn vermeld. Na het verwerken van de reacties op de depotopgaven worden de fiscale jaaropgaven opgesteld.

Het totaal van de fiscale jaaropgave kan afwijken van de depotopgave naar aanleiding van aangebrachte verbeteringen in de koersen. Omdat de fiscale jaaropgave later in de tijd verschijnt, is er meer betrouwbare informatie beschikbaar over de koersen. De meer betrouwbare koersinformatie wordt door Kempen & Co in de fiscale jaaropgave verwerkt.

Financiële instellingen zijn gehouden om gegevens over vermogen en inkomsten uit het vermogen (dividend, interest etc.) aan de Belastingdienst op te geven (renseignering). De gegevens van het financieel (jaar)overzicht dienen als basis voor deze opgave aan de Belastingdienst.
Om te voorkomen dat door Kempen & Co te hoge of te lage vermogens richting de Belastingdienst worden gestuurd, is een tweede reactietermijn ingesteld. Mocht onverhoopt uw financieel (jaar)overzicht onjuist zijn, dan heeft u twee weken om te reageren voordat de gegevens worden verzonden naar de Belastingdienst.
Om verschillen te voorkomen, bevelen wij u aan om de gegevens uit het financieel (jaar)overzicht over te nemen in de aangifte.

 

Ad 3. De totale waarde van de aandelen, obligaties of financiële instrumenten volgens mijn financieel (jaar)overzicht wijkt af van de waarde op de depotopgave. Hoe kan dat?
Het financieel (jaar)overzicht zijn wij conform de fiscale regelgeving verplicht te baseren op valutadatum in plaats van boekdatum. Verschillen die hierdoor ontstaan ten opzichte van de depotopgave zijn bijvoorbeeld het gevolg van valutaire correctieboekingen zoals rentevergoedingen alsook van effectentransacties die tegen het jaareinde hebben plaatsgevonden.
Stel dat op 28 december 200x een aankoop is gedaan van een beleggingsfonds. De boekdatum ligt in dit geval in 200x waardoor de transactie in de kwartaalrapportage en depotopgave wordt opgenomen, maar de valutadatum ligt in 200x+1 (in het volgende jaar, vanwege de afwikkeling/settlement), waardoor de transactie anders wordt opgenomen in het financieel (jaar)overzicht.
Overigens geeft het financieel (jaaroverzicht) alleen de geaggregeerde waarden weer en rapporteert deze niet op regelniveau.

 

Ad 4. Ik ben een cliënt van Van Lanschot Private Office en ontvang een vermogensbeheerrapportage. De totale waarde volgens de vermogensbeheerrapportage van Van Lanschot Private Office wijkt af van de depotopgave en het financieel (jaar)overzicht van Kempen & Co. Klopt dit?
Van Lanschot Private Office en Kempen & Co maken gebruik van verschillende koersbronnen, waarbij tevens geldt dat Van Lanschot Private Office eerder in de tijd rapporteert. Verder rapporteert Van Lanschot Private Office op basis van valutadatum en is het depotoverzicht opgesteld op basis van de boekdatum. Deze combinatie van factoren kan tot de situatie leiden dat de waarden verschillen.

Voor verdere verduidelijking volgt meer achtergrond informatie om u goed te informeren.
a. U ontvangt de vermogensbeheerrapportage van Van Lanschot Private Office. De depotopgave en het financieel (jaar)overzicht ontvangt u van Kempen & Co. Ook al voeren beide bedrijven Kempen in de naam, volgens de wet- en regelgeving dienen zij separaat van elkaar te functioneren, om te borgen dat uw vermogen niet verloren gaat in bijvoorbeeld een faillissement van een van de bedrijven.

  • Uw portefeuille wordt via de Stichting Beleggersgiro Kempen & Co bewaard bij daartoe gespecialiseerde bewaarbanken.
  • Uw portefeuille is in beheer bij vermogensbeheerder Van Lanschot Private Office.

b. Kempen & Co maakt gebruik van een bancair (administratie)systeem, terwijl Van Lanschot Private Office gebruikmaakt van een vermogensbeheersysteem. De systemen worden gevoed door verschillende bedrijven die koersinformatie aanleveren (jargon: datavendors).

Naast een vlekkeloze uitvoering van de bewaarfunctie, heeft Kempen & Co de taak om een zo correct mogelijke fiscale waardering te verzorgen. Het financieel (jaar)verslag wordt ná de depotopgave en de vermogensbeheerrapportage verstuurd.
Met het verstrijken van de tijd komt er meer marktinformatie vrij op basis waarvan een zo accuraat mogelijke koers wordt berekend. Deze koersinformatie wordt zo veel mogelijk in de depotopgave vermeld, zodat de cliënten van Kempen & Co een zo goed mogelijke indicatie krijgen van de waarde die in de aangifte moet worden verwerkt.
Door het tijdsverschil en het vrijkomen van meer betrouwbare informatie kunnen de koersen van Van Lanschot Private Office en Kempen & Co van elkaar verschillen.

 

Ad 5. Op mijn depotopgave staat in de omschrijving een ander rentepercentage van mijn floating rate note dan ik zou verwachten. Hoe kan dat?
Bij een floating rate note wijzigt het rentepercentage periodiek. Hierdoor is het mogelijk dat het getoonde rentepercentage op uw depotopgave niet het meest recente is. De afrekening van couponnen vindt wel altijd
tegen het juiste rentepercentage plaats. Indien u voor rapportagedoeleinden het huidige rentepercentage wenst te weten, dan kunt u contact opnemen met Service Center Securities.

Ad 6. Tot wie kan ik mij richten met vragen die niet in bovenstaande Q&A zijn opgenomen?      
In het geval van verschillen in aantallen aandelen, obligaties en financiële instrumenten, maar ook erg afwijkende koersinformatie, verzoeken wij u om uw reactie op de opgaven te richten aan:

Kempen & Co
T.a.v. Service Center Securities, L3
Postbus 75666
1070 AR AMSTERDAM
Of per e-mail naar Csd@kempen.nl  

Voor verduidelijking of overige vragen kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer: +31 (0)20 348 9520